آندره سيلوا: اميدوارم ميالن قهرمان ليگ شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آندره سيلوا اميدوار است كه ميالن در اين فصل فاتح اســكودتو شود. او بهصورت رســمي از پورتو به ميالن پيوسته است و اكنون بازيكن اين تيم به شمار ميرود.

اين مليپــوش پرتغالي اخيرا بهعنوان بازيكن ميالن معرفي شــد و ميالن بابت او 38 ميليون يورو به پورتو ميپردازد. سيلوا گفته است: «خيلي خوشحالم كه اينجايم. من زميــن تمرين را ديدهام كــه واقعا مرا مبهوت كرده اســت، اميدوارم كه همه چيز به بهترين شــكل پيش برود.» از او درباره ميالنلو، زمين تمريني ميالن دوباره ســوال شد و او گفت: «همانطور كه گفتم، واقعا اثر مثبتي روي من گذاشت. اين زمين زيباست و بيصبرانه منتظر شــروع با ميالن هستم. من ميالن را انتخاب كردم چون باشــگاهي با ســابقهاي عالي در ليگ قهرمانان است. خوشــحالم كه ميالن من را خواست و من نميتوانســتم كه اين فرصت را از دســت بدهم. اميدوارم كــه در فصلهاي آينده به ميالن كمك كنم. با ســطحي كه اين تيم دارد، اميدوارم بتوانيم قهرمان ليگ شويم و تا جاي ممكن در ديدارهايمان پيروز شويم. از نظر شخصي هم ميخواهم تمام تالشم را بكنم كه به ميالن كمك كنم تا به اهدافش برســد. حاال من در جام كنفدراســيونها بازي خواهم كــرد و اميدوارم كه همه چيز عالي پيش برود. بعد به اينجا ميآيم و تمام سعيام را خواهم كرد.»

ســيلوا 21 ســاله در 8 بازي ملي كه بــراي پرتغــال انجــام داده، 7 گل به ثمر رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.