راموس:‌مورينيو‌ راست‌م‌يگويد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سرخيو راموس از تاثيري كــه ژوزه مورينيو بــر فوتبال او گذاشــته سپاســگزار است. مورينيــو به اين اشــاره كرده بــود كه راموس پيــش از آنكه او به رئال بيايد، تنها توانســته بود به يكهشــتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا برسد و با حضور مورينيو بود كه آنها توانســتند به مراحل باالتــر اين رقابتها صعــود كنند. رامــوس پس از دوران مورينيو توانسته سه بار با رئــال قهرمان ليگ قهرمانان اروپا شــود. مورينيو 45ســاله كــه در حــال حاضــر مربــي منچســتريونايتد اســت، گفت كه رئال مادريــد، زماني كه او هدايتــش را به عهــده گرفت، باشــگاهي در بحران بوده است و بخش زيادي از موفقيتهاي ســالهاي اخير آنهــا به دليل حضــور او بوده اســت. هرچند صحبتهاي مورينيو طعنهآميز بود امــا راموس حاضر نشــد وارد درگيري لفظي با او شــود. راموس گفــت: «حرفهايي كه مورينيو ميزند درســت است. وقتي كه او آمد، ما توانســتيم به يكچهارم نهايي برســيم و حاال ســه عنوان قهرماني اروپا را هم داريــم. در دوران بازيام از هر مربي چيزهاي زيادي ياد گرفتهام امــا از برخي مربيانم بيشــتر آموختهام تا از ســاير مربياني كه داشتهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.