دینمحمدي:استقالليهابرايرسیدنبهتیممليهمتكنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تيم ملي در شــرايطي به جام جهاني صعود كرده كه هيچ يك از استقالليها را در تركيب خود ندارد.

اين موضوعي است كه حاال اظهارنظر پيشكسوتان اســتقالل درباره صعود تيم ملي را تحت تأثير خود قرار ميدهد.

ســيروس دين محمدي هم با اشاره به همين ماجرا، تأكيد ميكند: «بازيكنان اســتقالل بايد براي دعوت بــه تيم ملي همت كنند بــا اين حال به نظر من جاي اميد ابراهيمي و اميد نورافكن در تيم ملي خالي است.»

سيروس دينمحمدي، ضمن تبريك به مردم ايران بــه خاطر پيروزي و صعود به جــام جهاني، در ايــن رابطه ميگويد: «تيم ملي ايران يــك نكته مثبت و قابل توجه دارد و آن هم سيســتم دفاعي اين تيم است. ما در بخش دفاعي عالي بوديم و ازبكستان تا صبح هم نميتوانست به ما گل بزند. همه بازيكنان در كارهاي دفاعي وظايف خودشــان را داشتند و رد شدن از اين اليههاي دفاعي براي هر تيمي سخت و دشوار خواهد بود.»

بازيكــن تيم ملي فوتبــال ايران در جــام جهاني 98 در خصــوص اينكه تيم ملي ميتوانــد به دور دوم جــام جهاني صعود كنــد يا خير، تأكيــد ميكند: «ما اين بــار بايد بــه دور دوم صعــود كنيم چــون بازيكنــان باتجربــه و بينالمللي زيادي داريم كه هر تيمي آرزوي داشــتن آنها را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.