منصوریان: صعود ایران یعني بزرگي، افتخار و غرور ملي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

عليرضــا منصوريــان، ســرمربي اســتقالل براي صعود تيم ملي ايران به جام جهاني، پيامي را منتشر كرده كه در آن اين صعود را به كادر فني و بازيكنان تيم ملي تبريك گفته است.

او در اين پيــام آورده: «اتفاقي كه همه مردم ايران منتظرش بودند، افتاد و يك پيروزي بزرگ و شيرين براي فوتبال ايــران رقم خورد. ما مقتدرانه و با برنامه ازبكستان را شكســت داديم و تيم برتر ميدان بوديم.»

او همچنين تأكيد كــرده: «خدا را شــكر كه تيم ملي ايران توانست پيش از پايان مســابقات، صعــود خود به جام جهانــي 2018 روســيه را قطعي كند. اين موفقيت و پيروزي غرور آفرين را به دوست و برادر عزيزم كارلوس كيروش، همه اعضاي كادر فني و بازيكنان تبريك ميگويم. تيم ملي ايران قدرت، عظمت و شايستگي خود را دوباره به رخ همگان كشيد و ثابت كرد برترين تيم آسيا است. مردم ايران اســتحقاق صعود مستقيم به جام جهاني را داشــتند و بــراي اولين بار توانســتيم 2 بار پياپي به بزرگترين آوردگاه فوتبــال جهان راه پيدا كنيم كه ايــن يعني بزرگي، افتخــار و غرور ملي. آرزو ميكنــم تيم ملي ايــران در ادامه مســابقات خود و همينطور جام جهاني موفق باشــد و به روزهاي خوبش ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.