منصوریان با ناراحتي جلسه را ترك كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بالتكليفي تعدادي از بازيكنان استقالل براي تمديد قرارداد و عقد قرارداد با بازيكنان جديدي كه مورد نظر عليرضا منصوريان بوده اند، داليلي شد براي تشــكيل جلسهاي بين ســرمربي تيم با رضا افتخاري تا ســنگهاي شــان را با هم وا بكنند و تكليف وضعيت نقل و انتقاالت را مشــخص كنند. ضمن اينكه قرار بود در اين جلسه افتخاري از نتيجه مذاكرات باشــگاه با بازيكناني بگويد كه در فهرســت مورد نياز منصوريان بودهاند. اين جلســه كه ظهر ديروز(سهشــنبه) برگزار شــد اما ظاهرا نتيجه مطلوبي در بر نداشته، چون منصوريان با ناراحتي از جلســه خارج شــد و در پاسخ به ســواالت خبرنگاران تنها به بيــان اين جمله اكتفا كرد كه : «به زودي همه چيز مشــخص ميشــود.» او همچنين تأكيد كرد: « ما دنبال آرامــش براي هواداران اســتقالل هســتيم و جلســه امروز به همين خاطر برگزار شــد.» هرچند حال و روز پريشــان منصوريان بعد از اين جلســه چندان نشــاني از آرامش نداشت و اگر هم داشت شــايد آرامش پيش از توفان بوده باشد. به هرحال شــهباززاده، رضاييان، جباروف، ماشــاريپوف، وريا غفــوري، كاوه رضايي و تعدادي ديگر از بازيكنان و گزينههاي بالتكليف استقالليها، مواردي بودند كه قرار بود در اين جلسه درباره شــان تعيين تكليف شــود اما نتيجه مشــخصي درباره اين جلسه اعالم نشــده است. اســتقالل تا اينجاي كار تنها حســن بيت ســعيد را بهعنوان بازيكن ليگ برتري جذب كــرده و در تمديد قرارداد بازيكنان و همچنين جــذب مهرههاي ديگر تيمها ناكام بوده است.

احساسي و هيجاني بازيكن نميگيريم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.