نامجومطلق: تیم ملي باید ركورد افسانهاياش را حفظ كند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجيد نامجومطلق، پيشكسوت باشگاه اســتقالل درباره دومين صعــود پياپي تيم ملي فوتبال ايران و برتري مقابل ازبكستان ميگويد: « تيم ما با يك ركورد اســتثنايي موفق به كســب جواز صعود به جامجهاني شده اســت و بدون دريافت حتي يك گل خورده آمــار بينظيري را در كل ادوار جام جهاني رقم زده است. اميدوارم در دو بازي آينده نيز با تمام قدرت وارد زمين شــويم و ركورد افســانهاي و جاويــدان خود را در مقدماتي جامجهاني حفظ كنيم.»

نامجو مطلق تاكيــد ميكند: «اين بار ديگر انتظارات از تيم ملي باال رفته اســت و كســي به دنبال اين نيســت كه ما فقط در جامجهاني حاضر شــويم. مجموعه تيم ملي نشــان داده ظرفيت ايــن را دارد كه در جامجهاني شگفتيســاز شود و از گروه خــود حداقل صعود كند و ســطح توقعات جامعه فوتبال را بــه حقيقت تبديل كند.» او همچنيــن ميگويد: « ايــن موضوع نيز نيازمند برنامهريزی مدون و اجرايي دارد و همه بايد دســت به دست هم بدهند تا اين اتفاق به وقوع بپيوندد و داســتان تيم ملي حداقل با صعود از گروه خود در جامجهاني تــداوم يابد. ايــن موضوع نيز بــا توجه به توانايــي تيم ملي انتظار نابجايي نيســت و با برنامه كيروش و همــكاري همه عوامل درگير با تيم ملي قابل اجرا است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.