توفیقي: ‪4 3،‬ بازیكن بیشتر جذب نميكنیم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پندار توفيقي كه بهعنوان دبير هيأت مديره باشــگاه استقالل در جلســه ديروز منصوريان و افتخاري حضور داشت، نظر متفاوتي درباره اين جلســه داشــت. او برخالف منصوريان عصباني و ناراحــت نبــود و مشــخص بود كه توانســته خواســته خود را در اين جلسه به كرسي بنشاند. خواســتهاش چه بوده؟ خــودش در اين رابطه گفته: « جلســه خوبــي بود و در نهايــت به اين نتيجه رســيديم كه ‪4 3،‬ بازيكن بيشــتر جذب نكنيم. فهرســت خروجي ما هــم همين تعداد است.» حاال نوبت ميرسد به مقايسه استقالل با تيمهاي ديگر. اينكه استقالل در مقايسه با تيمي چون پرســپوليس و ســپاهان، در اين دوره نقل و انتقاالت بازيكن شــاخصي جذب نكرده است. توفيقي در پاســخ به اين نظــرات تأكيد كرده: « اســتقالل براي خودش تيم ميبندد و كاري به تيمهاي ديگر ندارد. ما دنبال ترقه و بمب نيستيم و احساســي و هيجاني بازيكــن نميگيريم. ما بيشتر كار اقتصادي انجام ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.