وضعيت استيلي و نفت تا ۸۴ ساعت آينده مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميــد اســتيلي گزينه سرمربيگري تيم فوتبال نفت تهران ديروز جلسهاي را با مسووالن اين باشگاه برگزار كرد و طرفين در اين جلسه در خصوص نحوه همكاري بــا يكديگر بــه بحث و تبادل نظــر پرداختند. اســتيلي معتقد اســت كه بايد هر چه سريعتر منابع مالي باشــگاه نفت مشــخص شود تا مربيان و بازيكنان اين تيم با خيال راحتي به كار خود در اين تيم ادامه دهند.

همچنين استيلي عنوان كرد كه زمان به ســرعت در حال گذر است و نبايد بيشتر از اين فرصت را از دست داد.

او ميدانــد كه تــا همين امــروز هم بازيكنــان زيادي جابهجا شــدهاند و هر چه زمان بگذرد شــانس كمتري بــراي جذب بازيكنان وجود خواهد داشت.

از طرفي استيلي يا هر مربــي ديگر هم كه مسووليت نفت را قبول كند بايــد در فاصله دو ماه مانده به شروع ليگ غيــر از جــذب بازيكن، تمرينــات بدنســازي و بازيهــاي تداركاتي را هم بــراي تيمش برگزار كند.

همچنين حشمت مهاجراني پيشكسوت فوتبال كشورمان هم استيلي را در اين جلسه همراهي كرد تا اين احتمال وجود داشــته باشــد كه در صورت انتخاب اســتيلي بهعنوان ســرمربي جديد نفت، مهاجراني بهعنــوان مديرفني در اين باشــگاه مشغول به كار شــود چرا كه پيش از اين آنهــا با همديگر همــكاري كردهاند. مسووالن باشــگاه نفت به اســتيلي عنوان كردهاند كه نهايتا تا 48 ساعت آينده تكليف همكاري با او مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.