كالشي: مس سونگون حق دارد آن 3 بازيكن را ندهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حبيب كالشي عضو هياتمديره باشگاه دبيري ضمن اشاره به تصميم باشگاه دبيري بــراي حضــور در ليگ برتــر ميگويد: «ما نميتوانيم با تيمي در مسابقات حاضر شويم كه در ردههاي هشــتم و نهــم جدول قرار بگيريم. ما پيش از پايان ليگ برتر هم گفتيم نميتوان با آقاي ســليماني كار كرد چراكه ايشان اينكاره نيســتند اما به حرفهاي ما اهميــت ندادند و حقمــان را ضايع كردند و در نهايت قهرماني را از دســت داديم. ما هم ديگر انگيــزهاي براي حضــور در ليگ برتر نداشتيم چراكه تمام زحمت ما هدر ميرود و در نهايت ميخندند و ميگويند انشــاءا... ســال بعد. ما با آقاي دبيري تصميم گرفتيم بهجاي هزينه 2 ميلياردي در فوتســال، اين پــول را در امــور خيريه هزينــه كنيم.» او درباره پاسخ باشــگاه مس سونگون مبني بر بازگرداندن بازيكنان دبيري اينطور ميگويد: «مس ســونگون هم بازيكنان را نميدهد و حق هم دارند. اگر خودمان را جاي مسووالن اين تيم بگذاريم ميبينيم آنها هم حقدارند. با اين شــرايط حضور نيافتن ما در ليگ برتر قطعي است. مسيها با ما دوست هستند اما نميتوانيــم به آقاي كافي بگوييم كه شــما تيمتان را تضعيف كنيــد چونكه آقاي تاج با ما تماس گرفتهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.