مبلغ پيشنهادي راضي كننده نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن تيم فوتبال گسترش فوالد تبريز از مبلغ پيشنهادي مسووالن اين باشگاه راضي نبوده و به همين خاطر تصميم به جدايي گرفته است.

رضا خالقي فر ميگويد: «من در ليست لوكا بوناچيچ براي فصل آينده حضور داشتم. مسووالن باشگاه هم با من مذاكره كردند اما مبلغ پيشنهادي آنها براي من راضيكننده نبود. همين مساله باعث شد تا در نهايت به توافق نرســيم. نميدانم چــرا آنها مبلغي را پيشنهاد دادند كه رضايتبخش نبود. حتما مسووالن باشگاه گسترش فوالد از عملكــرد من راضي نبودهاند كه آن پيشنهاد را دادند.

احتمــاال از نظــر آنهــا عملكرد ضعيفي داشتهام. هافبك تيم فوتبال گسترش فوالد تبريز مدعي است كه چند پيشــنهاد دارد و بــه زودي تيم فصل آيندهاش را انتخاب خواهد كرد: «در حال حاضر از دو سه تيم پيشنهاد دارم كه در حال بررســي شرايط اين تيمها هستم. فكر ميكنم تا چند روز ديگر تيم جديــدم را انتخاب خواهم كرد. اميدوارم كــه فصل آينده بتوانم شــرايط خوبي را تجربه كنم.»خالقي فر در ۶2 مسابقهاي براي تيمش بازي كــرد 1895 دقيقــه در زمين حضور داشــت كه شــش گل زد و يك پاس گل هم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.