سالن شهداي مدافع حرم ميزبان فرش آرا مشهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتســال فرش آراي مشهد در نظر دارد تا قبل از شــروع بازيهــاي ليگ چند بــازي تداركاتــي را انجام دهــد. اكبر تقوي سرپرســت تيم در اين باره ميگويد: «گيتي پســند مذاكرهاي با باشگاه فرش آرا داشته و قرار اســت ظرف امروز و فردا به آنها پاســخ دهيم. متاســفانه زمان برگزاري اين مسابقات با شــبهاي قدر همزمان شــده و اين كار را براي ما ســخت ميكند به هميــن دليل به گيتيپسنديها پيشــنهاد داديم تا در مشهد از آنها ميزباني كنيم هر چند آنها به پيشنهاد تاسيسات دريايي براي بازي در تهران جواب رد دادند اما شــرايط ما در مشهد با تاسيسات دريايــي در تهران فرق ميكند. با شــهروند ساري مذاكره داشتهايم كه ديداري تداركاتي را با آنها برگزار كنيم. شــنيدهام شــهروند از امــروز تمريناتش را آغــاز ميكند و بازي دو تيم ميتواند براي هر دو طرف مفيد باشــد.» او دربــاره جــذب بازيكن اينطــور ميگويد: «بازيكن خاصي مدنظرمان نيســت اما شايد در فرصــت باقيمانده از نقــل و انتقاالت يك بازيكن ديگر جذب كنيم. به هر حال امســال شــرايط باشگاهها طوري اســت كه به دنبال صرفهجويي در هزينهها هستند و فرش آرا نيز از اين قاعده مستثني نيست.» تقوي از انتقال كامل بازيهاي فرش آرا در ليگ ۶9 به سالن مدافعان حرم خبر داد: «سال گذشته در اواخر فصل، بازيها را به سالن مدافعان حرم انتقال داديم كه با استقبال خوب تماشاگران مواجه شــد. امســال نيز رايزنيهايي را با مسووالن اســتان داشتيم كه تمام بازيها در اين سالن برگزار شــود. به هر حال اهالي منطقهاي كه ســالن مدافعان حرم در آنجا قرار دارد بسيار با اخــالق بــوده و هيچ مشــكل رفتاري در بازيهايمان در مشهد نداشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.