پرونده انتقال شجاعيان به سرخابيها بسته شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرســد ســرو صداي يــك هفتــه اخيــر دربــاره انتقال داريوش شــجاعيان به يكــي از دو تيم پرطرفــدار پايتخت بــراي اين فصل با مخالفت مســووالن باشگاه به پايان رســيده اســت. در پي ابراز تمايل و درخواســت كتبي تيمهاي پرســپوليس و استقالل تهران جهت به خدمت گرفتن داريوش شجاعيان، پــس از برگزاري جلســه مديرعامل و كادر فني با ايــن بازيكن، تصميم نهايي بر آن شــد كه پرونده انتقال شــجاعيان به طور كامل بسته شود. بنا به نظر كميته فني باشگاه، تداوم حضور شجاعيان در گسترش فوالد، با توجه به بستر فراهم شده از سوي باشگاه و ادامه فعاليت اين بازيكن در گســترش فوالد تامين كننده منافع هر دو طرف است.

بر اين اساس داريوش شجاعيان به تمرينات گســترش فوالد ملحق خواهد شد تا ياران بوناچيچ در فصل هفدهم ليگ برتــر را همراهي كند. ظاهرا مســووالن باشــگاه با شرايط او بــراي ماندن توافــق كردهاند و از آنجــا كه لوكا هم بــه لحاظ فني به اين بازيكن اعتقاد دارد راضى به جدا شــدنش نبود. او در 28 بازي 233۶ دقيقه در زمين حضور داشــت و دو گل و ســه پاس گل هــم داد. البته عملكــرد خوبــش باعث شــد تا به اردوي تيم ملي هم از سوي كارلوس كي روش دعوت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.