نقل و انتقاالت داغ فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با نزديك شدن به زمان شروع ليگ برتر بــازار نقل و انتقاالت همچنان داغ اســت. در همين زمينــه تيم مقاومت البرز با دو بازيكن به توافق رسيد. محســن محمد زاده بازيكن فصل پيش حفاري و فرشاد حامديان كه سال قبل در اســتقالل نوين ماهشــهر بود و آقاى گل گروه اول شــد به مقاومت البرز پيوستند. همچنين ناصر اطمينــان بازيكن فصل پيش تيم ياســين پيشرو قم هم به شهرداري ساوه پيوســت. از ســوي ديگر امين نصــرا... زاده بازيكن تيم آذرخش بندرعباس هم به صورت قرضي به تيم دي ســي اينوست تاجيكستان پيوست تا اين تيم را در جام باشگاههاي آسيا همراهي كند. تيم آذرخش بندر عباس كه با خريد يكي دو چهره در نقل و انتقاالت فعال و موفق نشان داده با از دست دادن يك بازيكن خود روبهرو است. سعيد رضواني بازيكن تاثير گذار اين تيــم با فرا رســيدن موعد خدمت سربازي بايد از اين تيم جدا شده و با توجه به تمايل مقاومت به احتمال فراوان فصل آينده در اين تيم كرجي توپ ميزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.