علي مرزبان به مس رفسنجان پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي مرزبان بازيكن فصل گذشته گل گهر ســيرجان با عقد قراردادي به تيم ســابق خود مس رفسنجان بازگشت و شاگرد سامره شد.

مرزبان فصل گذشــته 5 گل براي تيمش زده بود. پيش از اين مس رفســنجان، ســعيد ابراهيــم پور را از ايرانجوان بوشــهر به خدمت گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.