تمديد 2 بازيكن سيپدرود و اضافه شدن روانخواه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا الماســخاله و محمد ميري دو بازیكن فصل گذشــته سپيدرود رشت قراردادهاي خود را به مدت یك فصــل دیگر با این تيم تمدید كردند. این تيم در فصل هفدهــم براي اولين بار در رقابتهاي ليگ برتر حضور خواهد داشــت. بر این اســاس علي نظرمحمدي سرمربي ســپيدرود نقش پررنگي در نقل و انتقاالت داشت و توانست تا االن بازیكنان خوبي به تركيب تيمش اضافه كند. گفته ميشود عالوه بر تاكيد سپيدرود براي جذب بازیكنان با كيفيت، نظرمحمدي به دنبال دستياران بادانشي هم هست. بر این اساس او به تازگي اميد روانخواه را به كادرش اضافه كرد تا عملكرد بهتري در ليگ برتر داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.