فوتبال براي صلح

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بهزاد شيشهگران از آن هنرمنداني است كه با آفرينش آثار هنرياش به رويدادهاي ملي و جهاني تاثيرگذار در زندگي مردم واكنش نشان ميدهد و پوستر تازهاش را هم به مناسبت صعود تيمملي فوتبال ايران به جام جهاني، «فوتبال براي صلح» نام نهاده است. او براي پوســتر فوتبالياش نوشــته: «ايران اولين كشور آسيايي، با 20 امتياز و بدون گل خورده و بدون باخت، براي دومين بار پياپي در جام جهاني.» جالب اينكه همه پوسترهاي اين هنرمند نقاش و طراح گرافيك، بدون سفارش است. او در واقع پوسترهايش را به خودش سفارش ميدهد و بيهيچ منتي آنها را در اختيار همگان ميگذارد تا به قول خودش به هموطنانش اداي دين كرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.