نيمكتنشين در دو صعود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با اين شــاهكاري كه تيمملي خلق كــرد، ماندهايم چهره كدام بازيكن را پررنگتر نشــان بدهيم. سردار آزمون را كه در بازي با ازبكســتان همچون هميشه «بهترين» بود؟ يا مهدي طارمي كه با گل بســيار زيبايش از بابت اين صعود آســودهخاطرمان كرد؟ عليرضا جهانبخش چطور است؟ مسعود شجاعی، مرتضي پورعليگنجي، جالل حســيني يا سعيد عزتاللهي؟ اصال شايد كارلوس كيروش بهترين گزينه باشد. چشــم ما را اما بازيكني گرفته كه در هر دو صعود با كيروش، پيراهن تيمملي را به تن داشــت و هــر دو بار صعود را از روي نيمكت جشــن گرفت. از حســين ماهيني صحبت ميكنيم. بازيكني كه بعد از جام جهاني 2014 در برزيل تا آذر ماه سال گذشته كه كيروش دوباره دعوتش كرد، روزهايش را با حسرت گذراند و شــايد فكرش را هم نميكرد كه دوباره رنگ تيمملي و جام جهاني را ببيند. مرد پرتغالي اما مثل اردوي هفت ماه پيش براي بازي با سوريه، اين بار هم راي به حضور حسين ماهيني داد تا تعداد بازيكنان مشــترك تيمملي در جامهاي جهاني 2014 و 2018 بيشــتر شود. در پيروزي يك- صفر برابــر كرهجنوبي در خرداد 92 از جمع مليپوشان فعلي شجاعي، سيدجالل، منتظري و قوچاننژاد در تركيب اصلي قرار داشتند و حاجيصفي در نيمه دوم به ميدان آمد. حســين ماهيني اما نيمكتنشــين بود. در بازي دوشنبه شب شــجاعي و حســيني دوباره ثابت بازي كردند، قوچاننژاد اين بار بهعنوان بازيكــن تعويضي به ميدان رفت و به حاجيصفي، منتظري و ماهيني هم فرصت بازي نرســيد. حســين ماهيني تنها بازيكني اســت كه در هر دو صعود حضور داشته اما بازي نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.