اعتراض وارد نيست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جام كنفدراســيونها هنوز سوت نخورده، پر شده از حاشيه و بگومگو. البته نه آنگونه كه ذات اين مســابقات زير سوال برود اما آنچه گفتند و شنيديم، آنقدرها هم دوســتانه نبوده اســت. نمونهاش همين تنشي كه انتخابهاي ســرمربي تيمملي آلمان به وجود آورد و روسها نتوانستند به آن بيتفاوت باشــند. يوآخيم لوو تصميم گرفته هيچكدام از ستارههاي آلمان را به جام كنفدراســيونها نبرد و همين موضوع، بهانهاي شــد براي انتقاد الكســي ســوروكين رييس كميته برگزاري جام كنفدراسيونها كه گفته بود غيبت ســتارههاي تيم قهرمان جهان، اعتبار جام كنفدراســيونها را زير ســوال خواهد برد. اين اعتراض را البته ســرمربي آلمان بيپاسخ نگذاشت و در دفاع از تصميم تازهاش گفت كه به خاطر جام جهاني سال آينده، به ستارههايش استراحت داده است. كنايه او اما جالبتر بود وقتي ميگفت: «من آنها را درك ميكنم و ميدانم كــه انتظارها از تيمملي آلمان زياد اســت اما روسها ميتوانند تابستان ســال آينده ســتارههاي ما را در جام جهاني ببينند. مهم نيست چه نتيجهاي ميگيريم اما مطمئنم كه اين تركيب، كامال عقالني اســت و نتيجهاش را ســال آينده يا شايد 3 سال ديگر ببينيم. جام كنفدراسيونها هم يك روز براي آنهايي كه در اين مسابقات بازي كردهاند، مهم ميشود.» حاال هم هورست هروبش مدير ورزشي فدراسيون فوتبال آلمان اگر چه نه مثل يوآخيم لوو اما به شــيوهاي ديگر به اعتراض روسها پاسخ داده است: «براي من بهعنوان بازيكن فرقي نميكرد در چه مســابقاتي باشــم و چه تيمهايــي مقابلم قرار گيرند. ضمن اينكه بازيكنان كنوني آلمان با انگيزه و روحيه بسيار باال در جام كنفدراسيونها حاضر ميشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.