چين هم ميزباني ميخواهد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

همين چند ماه پيش بود كه از تالش بيوقفه و برنامهريزي شده چينيها براي پيشرفت در فوتبال نوشتيم. آنها ديويد بــكام را به كشورشــان دعــوت كردند و از او خواســتند برايشان برنامه بنويسد. آن روزهــا ميگفتند چين براي قهرماني جام جهاني در 20 ســال آينده دندان تيز كرده و حاال ميشــنويم كه اين كشــور تصميم گرفته براي گرفتــن ميزباني يكي از جامهــاي جهاني 2030 و يا 2034 با آرژانتين و اروگوئه رقابــت كند. ديدار ژي جينينــگ رييسجمهور چين با اينفانتينو رييس فيفا هم گويا به همين بهانه برنامهريزي شده است. ديداري كه لو كانگ ســخنگوي امور خارجه چين درباره آن گفته: «مــا ميتوانيم همكاريمان را با ســازمانهاي بينالمللي فوتبال از جمله فيفا و فدراســيونهاي ســاير كشورها تقويت كنيم. اين بهترين راه براي پيشرفت است. اگــر چين بتوانــد ميزباني جام جهاني فوتبــال را بگيرد، روياي مردم اين كشــور محقق ميشود و ما اميدواريم كه اين اتفاق خيلي زود رخ بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.