نشست گرم و صمیمانه مليپوشان با ريیس جمهوری

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مليپوشــان فوتبال كشــورمان به همراه كادر فني و اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال بعد از صعود به جام جهاني، روز گذشته مالقاتي با رييس جمهوری كشورمان داشتند.

اين جلســه در كمال آرامش و در فضايي بســيار مثبت انجام شــد. در اين بين، كيروش، تاج و مســعود شــجاعي صحبتها و درد دلهاي خود را بيان كردند و از ســوي ديگر دولتمردان و در رأس آنهــا روحانــي رييــس جمهــوری كشورمان به مليپوشان قول حمايت همه جانبه داد تــا در جام جهاني اين تيــم بتواند بيش از پيش بدرخشد.

روحانــي در ايــن ديــدار به مليپوشــان اعــالم كــرد همانطور كــه آنها دل مــردم را شــاد كردند، دولتمــردان نيز آنهــا را حمايت ميكننــد تا بــاز هم تيــم ملي فوتبــال ايران بتواند موجبات شــادي و نشــاط مردم ايران را بهوجود آورد.

در ادامــه اين ديــدار صميمــي، كارلوس كــيروش نيز انتخــاب مجدد روحاني را تبريك گفــت و عالوه بر برخي مباحث عمومي مربوط به تيم ملي از شــخص اول دولت درخواست كرد تا نگاه ويژهاي به تيم ملي در يك ســال باقيمانده تا جام جهاني شــده و حمايتها از اين تيم ادامه پيــدا كند كه در ادامه صحبتهاي كيروش، حســن روحاني ابتداي به امر صعود مقتدرانــه تيم ملي به جام جهاني را تبريك گفته و قول حمايت همه جانبه داد. اين جلســه ۵/1 ســاعت به طول انجاميد و در ادامه مســعود شــجاعي كاپيتان تيم ملي دغدغههاي كادر فني و بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران را در قالب صحبتهايش براي حضار در حضور رييس جمهوری عنوان كرد.

شــجاعي در اين مورد خواســتار رسيدگي بيشتر مسووالن به كمپ تيمهاي ملي و تكميل آن شــد ضمن اينكه كاپيتان تيم ملي از رييس جمهوری ايران درخواست كرد تا شرايطي فراهم شود كه براساس آن بانوان نيز بتوانند از نزديك فوتبال را تماشا كنند.

در ادامــه، كــيروش يك بــار ديگر طي صحبتهايش عنوان كرد كــه تيم ملي در اين مدت اخير و طبق همه سالهاي گذشته با تمام توان به ميدان رفته و تمام ســعي مليپوشــان و كادر فني عالوه بر ارائه يك نمايش زيبا و در شــأن فوتبال ايران، شادي مردم و نشاط اجتماعي بوده و خواســتار حمايتهاي بيشتر شــد. در پايان اين نشست صميمي كارلوس كيروش ســرمربي تيم ملي به همراه مســعود شــجاعي لباس شماره 17 تيم ملي كه متعلق به مهدي طارمي است را به حسن روحاني اهدا كردند.

نكته جالب اينكه اين پيراهن را همه مليپوشــان امضا كرده بودند. ضمــن اينكه روحاني بــه همراه كيروش و شــجاعي عكــس يادگاري گرفتند. ســردار آزمون كــه قبال اعالم كرده بود آرزويش اين اســت كه بــا رييسجمهوری از نزديك ديدار كند در پايان اين نشســت، به صورت اختصاصي دقايقي را با حســن روحاني به صحبت پرداخت و اينچنين به آرزويش رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.