رقمها بزرگتر شدهاند، استقالل و پرسپوليس كوچكتر

Iran Varzeshi - - صفحه اول - فرشاد كاسنژاد ‪Farshad Casnejad‬

يكي از چالشهاي فوتبال ايران، مالكيت مشترك استقالل و پرسپوليس است. هر چقدر درباره ثبت استقالل و پرسپوليس بهعنوان دو شــركت مستقل حرف بزنيم، سرانجام واقعيت ديگري پيش روي ماســت كه اين دو تيم را يك دســتگاه مديريت ميكند و تركيب هيأت مديرهاش را يك مرجع ميچيند. البته رقابت تاريخي استقالل و پرسپوليس آنچنان جانانه و جدي است كه منافع مشتركي بين طرفين باقي نميگذارد و اشــتراك فقــط در كاركردهاي اجتماعي پيدا ميشــود، نه در منافع حرفهاي و ورزشــي. اگر از دريچه قوانين بينالمللي فوتبال كه شايد سهل انگارانه است يا راه دور زدن را باز گذاشــته، به مساله نگاه كنيم، ثبت دو شركت مســتقل صورتي حرفهاي به ماجرا ميدهد اما ما كه ميدانيم در فوتبال دولتي ايران، خصوصيســازي در حد يك حرف باقي مانده و هيچ كوششــي براي خصوصيســازي ورزش در ايران با ايدههاي اقتصادي كارآمد توأم نبوده و نيســت. استقالل و پرسپوليس اگرچه مالكيت مشــترك دارند و بيش از هر تيم ديگري دولتي تلقي ميشوند اما رقابتي تاريخي در نقل و انتقاالت آنها را تا مرز ورشكستگي پيش ميبرد.

آنها به شدت بدهكارند، هم بدهيهاي انباشته و هم بدهيهاي فصلهاي اخير. اين اما وحشتي در مديران ايجاد نميكند و از ولع خريدهاي ميلياردي نميكاهد. اســتقالل و پرسپوليس هر وقت با درآمدهاي ناپايدار روزگار ميگذرانند، از مقاطعي عبور ميكنند و چون عمر مديريت در اين باشگاهها چندان طوالني نيست، مديرانش هميشــه دنبال ثبت ركوردهاي دمدستي و بيپشتوانهاند و براي به چنگ آوردن موفقيت راحتترين راه، ولخرجيهايي اســت كه مديران در مقابلش اغلب پاسخگو هم نخواهند بود. آخرين نمونهاش محمد رويانيان كه براي آن همه بدهي كه براي پرســپوليس ساخت، هرگز پاسخ روشني نداد و هرگز درباره مسائل اقتصادي دوره مديريت او گزارشي شفاف منتشر نشد.

اين روزها در نقل و انتقاالت، اســتقالل و پرسپوليس بيهيچ ترســي از ايجاد هزينههاي گزاف پيش ميروند و توجيه قديمي و ســادهاي هم دارند، اينكه بدون ايــن ولخرجيها چگونه ميتوانند مقابل تيمهاي متمول صنعتي فصل را با موفقيت ســپري كنند. استقالل و پرسپوليس اما در بستن قراردادهاي گزاف از همه ســبقت گرفتهاند. دو نمونهاش پيش روي ماســت. گادوين منشاي يكصد هزار دالري يا بيت ســعيد ۰۰۵ ميليوني، پيراهن استقالل و پرســپوليس را با قراردادهاي چند برابر ميپوشــند و در فوتبال ايران هيچكس نميپرسد كه اين باشــگاهها چگونه اين قيمتهاي گزاف را ميپذيرند و در نقل و انتقاالت چه عواملي به اين بلبشوي قيمتگذاري دامن ميزند؟

وقتي اين پرسش را مطرح ميكنيم كه چرا از اقتصاد مقاومتي نشانهاي در استقالل و پرسپوليس نميبينيم، پاســخي عجيب ميشــنويم. اين پرســش را از اين زاويه بررســي ميكننــد كه نقد در تخصصيترين مســائل ورزش به كدام ريشه و جناحي مربوط است. به هيچ كجا اما مربوط نيست. اين پرسشها از دغدغه ورزشي و حرفهاي در كار رســانه بيرون ميخزد و با يك عالمت سوال پيش روي شما قرار ميگيرد كه چگونه و از كدام منبع اين هزينههاي گزاف را ميپردازيد؟

استقالل و پرسپوليس تا ريال آخر درآمدهايشــان را و تا ريال آخر بودجهها و درآمد حاصل از حاميان مالی را خرج نقل و انتقاالت ميكنند، باشــگاههايي كه فوتبــال را در نقل و انتقاالت خالصه كردهاند و باشــگاهداري را آنچنان كوچك كردهاند كه از آن يك تيم و از تيم چند ستاره و از ستارهها چند نتيجه ميخواهند. به جاي بزرگ شدن باشگاه، رقم قراردادها بزرگتر ميشوند و به جاي وسعت گرفتن كار، بدهيها باشــگاه را فرا ميگيرند. از مديريت عكس يادگاري با ســتارهها باقي ميماند و چالش بدهيها. كدام روزنامهنگار ورزشــي از مديران ساليان اخير باشــگاهها ايده و توليد انديشه و يادگار پايداري را به خاطر ميآورد؟ ما كه نه ديدهايم و نه شنيدهايم.

استقالل و پرسپوليس كه بيشــترين فرصتهاي درآمدزايي را به واسطه هوادارانشان دارند و ريشه و قدمت و جايگاه اجتماعيشــان ميتواند آنها را به الگوهاي باشگاهداري در ايران تبديل كند، مشــغول چه فكر و كدام رفتار حرفهاي و كدام رســم و ايدهاند؟ استقالل و پرســپوليس از اين منظر مســووليت دارند كه مالكيتشان بر عهده دستگاهی اســت كه توليد فكر حرفهاي در ورزش و توليد انديشــه براي فرداي ورزش مهمترين و كاربرديترين مسووليتش اســت. كوتهفكري و تنگنظري ميخواهد كه نقد جدي در اين زمينهها را به بحث نازل كينه از اين مدير و تعلق خاطر به مديري ديگر بكشانيم. درها را بگشاييم براي بحث.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.