الكساندر میهمانويژهايرانورزشی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســرمربی جوان تیم وردربرمن آلمان، عصر دیروز به موسسه مطبوعاتی ایران آمد و از بخشهای مختلف بازدید کرد. مصاحبه داغ ما با الکساندر نوری را شــنبه در ایران ورزشی بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.