ديدارباريیسجمهوریافتخاربزرگیبود

سردار، گل جاودانه خداداد به استراليا را مقابل ازبكستان بازسازي كرد. دوباره روي زمين. با كمترين ضربه به توپ و بيشترين استفاده از موقعيت. او با قدرت بدني مثالزدني، ضربههاي سر درجه يك و آمار گلزني شگفتانگيز، ردپاي علي دايي را تعقيب ميكند و با فرارهاي ديدنياش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

خوشحاليات تمام شد؟

شــادي صعود را بايد از همين حاال فراموش كنيــم چون كارهاي بزرگتري پيــش رو داريم. بايد بــا برنامهريزي كيروش جلو برويــم و بتوانيم نتايج بهتري حتي در جام جهاني كسب كنيم. نميتوان از حــاال پيش بيني كرد اما ايران كادر فني و بازيكناني در اختيار دارد كه ميتوانند دست به كارهاي بزرگ بزنند. فقط يك مانع پيش روي ما قرار دارد كه بارها دربارهاش صحبت كردهايم. چه مانعي؟ حتما امكانات؟

دقيقــا. باور كنيــد ما امكانــات كمتري به نســبت تمام تيمهاي گروهمــان در اختيار داريم. قطــر را ببينيد، با چــه تداركــي در مقدماتي جام جهاني شــركت كرده يا همين چين و ازبكســتان و كره جنوبي. ايران تيم اول آســيا اســت، پس وقتي با حداقل امكانات به اين رتبه رســيده ايم، اگر كمي مجهزتر شويم ميتوانيم در جام جهاني و مسابقههاي معتبرتر نيز موفق باشيم. باور كنيد كسب نتايج بهتر از اين، دور از دسترس ما نيست. حتي صعود به دور دوم جام جهاني؟

اگــر امكانات باشــد تمام ايــن اتفاقها رخ خواهد داد. فكر ميكنيد با اين كادر فني و بازيكنان آمــادهاي كه در اختيار داريم نميشــود به دور دوم جام جهاني رفت؟ حتما ميشــود اما بايد آبديدهتر بشــويم و در بازيهاي تداركاتي بزرگتري به ميدان برويم. اگر اين شــرايط براي ما مهيا شــود، شــك نكنيد به دور دوم هم ميرويم و در روســيه شگفتي ميآفرينيــم. من بــه خاطر اينكه در روســيه بازي ميكنم شــناخت خوبي از اين كشور دارم و اميدوار هســتم با تيم جواني كه در اختيار داريم بتوانيم در جام جهاني به مرحله بعد صعود كنيم.

يك بــازي تداركاتي بزرگ براي تيم ملي تدارك ديده شده. بازي با روسيه در مهرماه. به نظرت چطور است؟

تدارك تيــم ملي فقط نبايــد به اين يك بازي خالصه شــود. روســيه از تيمهاي قدرتمند فوتبال اروپا به حســاب ميآيــد. اين تيم قطعا در جام جهاني موفق خواهــد بود و حاال چه بهتر كه ما در يك بازي تداركاتي به مصاف اين تيم برويم. مســووالن نبايد پس از اين بازي دســت از تالش بردارند. آنها بايد بهترين تيمها را براي انجام بازي مقابل ايران دعوت كنند. ضمن اينكه قطعا از ايران هم دعــوت ميكنند تا به مصــاف تيمهاي بزرگ برود. كارنامه ما در مقدماتي جام جهاني اين نكته را اثبات ميكند كه خيلي از تيمها نيز عالقهمندند با ايران بازي كنند.

تو گل نخست تيم ملي را با فراري زيبا و ضربهاي زيركانه به ثمر رســاندي. اين گل را با گل خداداد عزيزي به استراليا مقايسه كردهاند. نظرت چيست؟ شبيهسازي درستي است؟

تا حدودي شــبيه گل خــداداد عزيزي بود. شــباهتش هم به فــرار ما مربوط ميشــود و ضربه آخــري كه زديم. تفاوتش هم اين بود كه من توپ را از ميان پاهاي لوبانوف به سمت دروازه هدايت كردم و عزيزي از كنار مارك بوســنيچ. البته شبيه باشد و نباشــد، مهم اين بود كه ايــران به جام جهاني رفت و من هم توانســتم نقشــي در برد مقابل ازبكستان ايفا كنم.

حين بازي جواد خياباني لقب اسب تركمن صحــرا را به تو داد. لقبي كــه البته در فضاي مجازي با انتقادها و بعضا ســاخت پستهاي طنزي مواجه شــد. واكنش تو به لقبي كه از خياباني گرفتي چيست؟

دوســت دارم به من سردار ايراني بگويند اما از عنوان لقب اســب تركمن صحرا واقعا خوشحالم. لقب قشــنگي اســت كه فكر ميكنم تا سالها همراه من ميماند.

پس از جواد خياباني ناراحت نيســتي و اتفاقا خوشحالي كه چنين لقبي به تو داده.

چــرا بايد ناراحت باشــم؟ خياباني بزرگ ما است و من واقعا ايشان را از صميم قلب دوست دارم.

بگذريم. ازبكســتان چطور حريفي بود؟ گردن كلفت يا ساده؟

ســاده كه نبود اما خوشبختانه آن چيزي را كه كيروش از ما خواسته بود در زمين انجام داديم. برنامهريــزي او فوقالعاده بــود و نقاط ضعف و قوت ازبكســتان را كامل ميدانستيم. از همين راه هم به حريف ضربه زديم. نه يك بار كه دو بار.

و البته مثل 7 بازي قبل گلي هم دريافت نكرديد.

دفاع خيلي خوبي داريم و البته يك دروازهبان آماده. فكر ميكنم اگر بــه همين روند ادامه بدهيم يك ركورد جالب را به ثبت ميرسانيم. صعود بدون گل خورده. عجب ركوردي ميشود. دست نيافتني.

نقطه تاريك بازي تو مقابل ازبكســتان، دريافت يك كارت زرد بود. اخطاري كه باعث شــد بازي بعد مقابل كره جنوبي را از دست بدهي. چه شد كه از كوره در رفتي؟

من اصال دوست ندارم ببازم و حس پيروزي هميشه در من وجود دارد. بازيكن ازبكستان به زبان روســي حرفهايي زد كه بايد جوابش را ميدادم. او عمدا مــن را در زمين زد اما من حتي او را نگاه هم نكردم. نميدانم چرا داور به من كارت زرد نشان داد اما احترام ميگذارم و اميدوارم ســاير بازيكنان خط حمله مقابل كره جنوبي موفق باشند و يك روز خوب را رقم بزنند.

شايعه شده تو يكي از بازيكنان مورد نظر الكســاندر نوري براي حضور در بوندس ليگا و باشگاه وردربرمن هستي. اصال نوري را ديدي و آيا اين شايعه واقعيت دارد؟

آقاي نوري زحمت كشــيد و براي تماشــاي بازي ما به ايران آمد. صحبتي با او انجام ندادم، چون اصال ايشان را از نزديك نديدم.

مالقات با رييس جمهــوری چطور بود؟ بخصوص كه لحظاتی به صورت خصوصی هم با او صحبت كردی.

بهتريــن اتفاقهــا را نمیشــود در چنــد جمله توصيف كرد. ديدار بــا رييس جمهوری عزيز كشــورمان، افتخار بزرگی برای من بود و از اين بابت واقعا خوشحال هستم.

آزمون و کریمی، میهمان روحانی

پس از مالقات بازيكنان و كادر فنی تيم ملی ايران با حسن روحانی، قرار شد سردار آزمون به صورت جداگانه در روز يكشنبه به نهاد رياست جمهوری برود و با دكتر حسن روحانی مالقات كند. همچنين در اين مالقات علی كريمی، كاپيتان سابق پرسپوليس و تيم ملی نيز حضور خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.