انصاري فرد: 6 امتياز ديگر می خواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريم انصاريفرد، مهاجم ايراني تيم المپياكوس روزهاي موفقي را سپري ميكند، كريم با پشتكار توانست در اين تيم يوناني به بازيكن اصلي تبديل شود. او درباره گلزني طارمي در ديدار مقابل ازبكستان اينطور حرف ميزنــد: «وقتي تيم براي حضور در زمين حاضر ميشــد به مهدي طارمي گفتم گل ميزني. مطمئــن بودم مهدي طارمي گل ميزند و واقعا از اينكه او موفق شد خوشحال شدم. در تيم ملي به هيچ عنوان رقيب مهم نيست و همه ما از موفقيت تيم خوشحال ميشويم. همه ما هشتاد ميليون نفر براي پرچم ايران ميجنگيم و هر كس به سهم خود به دنبال موفقيت است. اينكه من از گلزني مهدي طارمي خوشحال شدم و صادقانه شادي كردم به خاطر موفقيت پرچم كشورم بوده و البته از نقش كارلوس كیروش و روحيه خاص او و فضايي كه بر تيم حاكم كرده نبايد به ســادگي گذشــت.» انصاري فرد در مورد صعود تيم ملي كشــورمان به جام جهاني فوتبال حرفهايي دارد: «صعود به رقابت مهمي مثل جام جهاني روي تمام اركان يك كشــور تاثيرگذار است. وقتي تيم ملي به جام جهاني رفت ســودش به همه ميرسد. از رســانهها تا بازيكنان، فدراسيون و بخشهاي سياســي و فرهنگي ...و كشــور. در خصوص روحيه جنگندگي بين تمام اركان تيم هم مگر ميتوان پيراهن تيم ملي را پوشــيد و نســبت به آن عرق نداشت. مثل اين است كه جنگي شكل بگيرد و بقيه بنشينند. بايد براي موفقيت كشورت در اين لحظه از جانت بگذري و هيچ كس نميتواند خود را فارغ از اين بداند. طبيعتا تمام بازيكنان ايــن ذهنيت را دارند و چه من، چه رضــا و چه ديگر بازيكنان تمام هدفشــان موفقيت تيم ملي است.»

اين مهاجم تيم ملي كشورمان اشارهاي هم به گلزني سردار دارد: «واقعا چه زماني كه بازي كنم و چه روي نيمكت باشــم موفقيت تيم ملي اولويتم بوده است. وقتي سردار گل زد از ته دل شاد شدم و اصال هم نمايشي نبود. احساس واقعي دلم بود و اين مساله درست است كه هر بازيكني دوست دارد خودش بازي كند و گل بزند و تاثير بيشــتري داشته باشد اما اگر نشد فقط بايــد تالش كرد. يعني اگر در يك فصل 20 گل ميزني آن را تبديل به 40 گل و بيشتر كني. كار ديگري نميشود كرد فقط كار و تالش.»

مهاجم ســابق پرســپوليس در خصوص عملكرد خودش در تيم ملي ميگويــد: «من نميتوانم پيشبيني كنم اگر بيش از اين در بازيهاي اخير به من فرصت ميرسيد ميتوانستم عملكرد بهتري داشته باشم يا خير. شايد بهتر بودم و شايد نه. اكنون تمام ذهن ما درگير دو بازي پاياني است و صد در صد به دنبال شــش امتياز جدال برابر كره جنوبي و سوريه نيز هستيم. من هميشه روي اين تمركز ميكنم كه چه يك ثانيه و چه 90 دقيقه فرصت داشتم از آن اســتفاده كنم و مثمرثمر باشم. هر چه در توانم بوده را به كار ميگيرم و شايد هم اگر از من بيشتر استفاده ميشد بهتر هم كار ميكردم اگرچه ناراضي هم نيستم و در نتيجه بازي قطر تاثيرگذار بودم.»

او از راز خيــس كردن كیروش پرده بر مــيدارد: «اينكه چرا از جمع بازيكنان ما 4 نفر به نشســت خبــري رفتيم و با بطري روي آقاي كیروش آب پاشيديم به خاطر رابطه خوبي بود كه با ايشان داريم. اشكان اكنون 5-4 سال است كه در تيم ملي است و ما نيز حدود 6 سال است كه با ايشان كار ميكنيم. ايشــان در زمان كار خيلي جدي اســت و حتي با خانواده و پدر و مادر خود هم شــوخي ندارد. با يك حركت اشتباه شما را كنار ميگذارد اما او انســان بزرگي است و در بيرون از زمين يك دوست بزرگ براي بازيكنان اســت. ما كامال رفتار مناســب او را با خودمان احساس و درك ميكنيم. از خودگذشتگي او براي بازيكنان و اينكه بهعنوان ابزار به بازيكن نگاه نميكند و به دنبال اين اســت تا در ســالمت كامل و آرامش آنها را در اختيار داشته باشــد باعث ميشــود براي او از جان مايه بگذاريم. هيچ دروغ و سياه بازي در رفتار او ديده نميشــود و خيلي خوشحاليم كه در كنار او كار ميكنيم. كیروش نه دروغ ميگويد و نه سياه بازي دارد و اين را به عينه ثابت كرده است.»

اين مليپوش كشورمان از مســووالن گاليه ميكند: «بعد از صعود به جام جهاني واقعا حس فوقالعادهاي داشــتيم اما انتظار ما از مسووالن بيش از اين است. دوست داشتيم مســووالن رده باال حداقل به رختكن بيايند و يك خســته نباشيد به تيم بگويند. قول و قرارهاي زيادي وجود داشت و از بازي دوســتانه تا زمين تمرين و امكانات ...و كه متاسفانه هيچ كدام از آنها عملي نشده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.