جهانبخش:3 سال با آلكمار قرارداد دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا جهانبخش يكي از بازيكنان برتر تيــم ملي اســت كه در ديــدار با ازبكســتان هم به ميدان رفت اما اواخر نيمه نخست به دليل مصدوميت از زمين بيرون رفت.

جهانبخــش درباره صعــود به جام جهاني و حضــور در روســيه ميگويد: «ما از ابتدا بــراي موفقيت بزرگ تالش كرديــم. هرچه داشــتيم گذاشــتيم تا بتوانيــم مردم را خوشــحال كنيم. االن هم باعــث افتخارمان اســت كه اينطور صعــود كردهايم. ما صعود كرديم و ديگر دغدغهاي از اين بابت نداريم اما قطعا در دو بازي بعدي كه باقي مانده نيز، با تمام قوا به ميدان ميرويم تا پيروز شــويم و بهعنوان صدرنشين به جامجهاني صعود كنيم.»

جهانبخــش كــه از ســال 2013 عضو تيم ملي اســت درباره 4 سال كار بــا كــيروش صحبتهاي جالبــي انجام ميدهد: «ما تيم جوانــي داريم كه بايد اعتماد به نفسمان باال برود.

كيروش هميشه براي ما بازيكنان يك غافلگيــری دارد تا روحيهمان را باال ببرد و اين دســتبندها نيــز غافلگيری كيروش قبل از بازي با ازبكســتان بود. قطعا همه ما از اين مســأله خوشــحال شــديم و با نگاهكردن به اين دستبندها توانســتيم با روحيه باالتــري به مصاف حريف برويم.»

هــدف بعــدي تيــم ملــي از نظر جهانبخش، صعود به دور دوم جام جهاني اســت: «قطعا بايد هدفمان اين باشد كه بــراي اولينبــار در تاريخ بــه دور دوم جامجهاني صعود كنيــم. اميدوارم حاال كه ما توانســتيم پاسخ اعتماد مسووالن فوتبــال را بدهيم و مردم را خوشــحال كنيم، آنهــا نيز در فاصلــه باقيمانده تا جامجهانــي برنامهريزي خوبي داشــته باشــند و اردوها و بازيهــاي تداركاتي مطلوبي را برايمان تدارك ببينند. اكنون خيليهــا درباره فوتبال ايــران اين نظر را دارنــد كه فراتر از فوتبال آســيا بازي ميكنيــم اما مــا نياز به ايــن داريم كه خودمــان را تقويت كنيم. قطعا صعود به دور دوم جامجهاني بدون برنامه به دست نميآيد.»

حضور در جام جهاني روسيه، دومين حضور جهانبخش در اين مسابقات بزرگ خواهد بود. او اميدوار اســت در روســيه موفقتر از برزيل باشــد: «طبيعتا خيلي خوشــحالم كه براي دوميــن بار به جام جهاني ميروم. جامجهاني قبلي من فقط 91سال سن داشتم و خيلي از حضور در بازيهاي ايران لــذت بردم. با اين حال، تجربــهام مثل االن نبود و بســيار جوان بودم. حاال اما با تجربه و انگيزه بيشتري به روســيه خواهم رفت و اميدوارم براي تيمم مفيد باشم.»

آيــا جهانبخش در آلكمار ميماند؟ او ميگويد: «من 3سال ديگر از قراردادم بــا آلكمار هلند باقي مانده اســت و اگر پيشــنهادي برسد، باشــگاه بايد در اين خصوص تصميمگيري كند. البته احتماال مشكلي نيست و در آلكمار ميمانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.