اشتليكه شكست را گردن گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در آخرين بازي از گروه A مقدماتي جام جهاني 2018 قاره آســيا تيمهــاي قطر و كره جنوبي در حالي به مصاف هم رفتند كه پيش بيني ميشــد چشم باداميها در دوحه به يك برد راحت رسيده و گام بلندي براي صعود بردارند بخصوص كه صعود ايران از اين گروه بهعنوان اولين تيم قطعي شده بود.

امــا نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه با شكســت 3 بر 2 برابر قطر و همچنين ســاير نتايج فشــارها روي كره جنوبي بيشتر هم شد چون با اين نتيجه كار صعود اين تيم با اما و اگرهاي بســيار زيادي روبهرو شــد تــا انتقادات از اين تيم و تفكرات مربي آلماني به اوج خود برســد. كره كه تمام ســتارههاي خود را در اختيار داشت در مقابل قطر حرفي براي گفتن نداشــت تا بعد از ثبت شكست، اولي اشــتليكه مقابل خبرنگاران همه مســووليت اين باخت را برگردن گرفتــه و يك گام ديگر به اخراج نزديك شود.

پيرمرد آلماني در مدت حضور چند ساله خود در كره به هيچ عنوان نتوانســته تاثير مثبتي بر عملكرد تيم ملي كره جنوبي بگذارد اما با اين حال همواره مورد حمايت سران فدراسيون فوتبال اين كشور قرار داشت ولي اين بار شكســت برابر قطر و به خطر افتادن صعود اين تيم به جام جهاني ميتواند كرهايها را وادار به اخراج اشتليكه كند. اتفاقي كه خود ايــن مربي نيز به آن اذعان دارد و مدعي اســت براي هر تبعاتي بعد از شكست مقابل قطر آماده است. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي ................................................................................... ايران، ساعت: 17 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ........................................................... سوريه، ساعت: 18 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.