گاسپار: دروازهبان های ايراني شناخته شده و شايسته احترام هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دن گاســپار، مربــي دروازهبانهای تيم ملي ايران در خصوص زندگياش در ايران معتقد است: «من در تهران زندگي ميكنــم و هر از چند گاهي خانوادهام را مالقات ميكنم. اين فداكاري اســت كه خانــوادهام در قبال من انجــام دادهاند. زندگي در ايران به من اين فرصت را داد تا با فرهنگ غني و خوب ايرانيها آشــنا شــوم. مردم ايران با نهايت احترام با من رفتار كردند.»

او در باره بســته ماندن دروازه تيم ملي در رقابتهاي گذشــته حرفهايی دارد: «دروازهبانهــاي ايراني از كيفيت بااليي برخوردار هســتند. آنها فروتن و تشنه يادگيري و پيشرفت هستند. بسيار شــجاع هســتند و به كارشــان اهميت ميدهند و از نظر ورزشي و بدني كيفيت بااليــي دارند. من از كار بــا دروازهبانان ايراني كامال رضايت دارم. در طول چند سال حضورم در ايران با چند دروازهبان آشنا شدم و در حال حاضر فكر ميكنم كه دروازهبانان ايراني در سطح بينالمللي كامال شناخته شده هســتند و شايسته احتراماند.»

مربي آمريكايي تيم ملي حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهــد: «من از تمام بازيكنان تيم ملي ايران به خاطر ســعي و تالششان براي راهيابي به جام جهاني تشكر ميكنم. با وجود مشكالت و موانع زياد آنها با شــهامت و انگيزه و عشق به كشورشان بازي كردند. ما تيمي را ايجاد كرديــم كــه در آن «همــه و هر» مهم قلمداد ميشــد. فقط موفقيت را نديديم بلكه ســاخت موفقيت را هم مورد توجه قــرار داديم. مطمئن بوديــم كه در اين صــورت نتايج هم بر وفق مراد ما خواهد شد.

همــراه بــا كارلوس كــیروش به جزييات زيادي اهميت داديم. كیروش چيزهايــي را ميبينــد كه افــراد ديگر نميبينند. در كنار آنها هواداران پر شور فوتبال ايــران در داخل و خارج حمايت بينظيــري از ما انجام دادند تا ما به اين هدف بزرگ دست پيدا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.