كريمي درانتظار تصميم دينامو زاگرب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كريمي اگرچه فصل گذشــته را در دينامو زاگرب كرواســي خوب شروع نكرد اما بــا انتقال بــه لكوموتيو زاگرب به اوج برگشت. او در تركيــب لكوموتيو بازيهاي خوبي انجــام داد و در چند ديدار عامــل برتري تيمش شد. او دو گل سرنوشت ساز براي لكوموتيو به ثمر رساند و يكي دو پاس گل نيز براي هم تيميهايش مهيا كرد. همين عملكــرد خوب باعث شــد كيروش اين بازيكن را ببيند و به تيم ملــي دعوتش كند. حتي كريمي اولين بازي ملي خود را مقابل ازبكستان انجام داد كه عملكرد خوبي داشت.

كريمي كه اين روزها در تهران بهســر ميبرد، آينده باشگاهياش مبهم است. او در ابتداي فصل گذشته قرارداد 5 ســالهاي با ديناموزاگرب امضا كرده بود و نيمفصل نيز قرضي به لكوموتيو پيوست. حاال قــرارداد قرضياش با لكوموتيو نيز به پايان رسيده و رسما بازيكن ديناموزاگرب است.

پديده جديــد تيم ملي فوتبال ايران بــراي انتخاب تيم آيندهاش بايد با مسووالن باشــگاه ديناموزاگــرب به مذاكره بنشيند، چون بدون هماهنگي با آنهــا نميتواند به تيــم ديگري بــرود. اين در حالي اســت كه احتمال دارد ديناموزاگــرب با توجه به نمايشهــاي اخير كريمي خواهان بازگشت اين بازيكن و اســتفاده بيشتر از او شود. بايد منتظر مانــد و ديد در نهايت چه آيندهاي در انتظار علي كريمي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.