ساكت: مصوب شده باشد پاداش كيروش را ميدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بحث پــاداش 12 ميليــون دالري فيفا به فدراســيون فوتبال بالفاصله پس از صعود تيم ملي به جــام جهاني ســر زبانها افتاد. محمدرضا ساكت، مدير تيمهاي ملي فوتبال دربــاره پــاداش 10 ميليــون دالري فيفا به فدراســيون فوتبال ايران ميگويد: «اين پول آورده مــا از جــام جهاني اســت و عالوه بر اين مبلغ 2 ميليون دالر هــم بابت تبليغات محيطــي از AFC دريافت ميشــود. البته نســبت به اين مبلغ اعتراض داريم چون در مســابقاتي كه تيم ما و تيمهايي نظير ژاپن، كره جنوبي و چين شــركت دارند، جمعيت بيشتري حضور دارد و به جهت موقعيت تيم و استمرار حضور در جام جهاني، AFC بايد نســبت به اين مبلغ تجديد نظر كند. ضمن اينكه بابت هر بازيكن در هر باشگاهي كه در جام جهاني حضور پيــدا ميكند، مبلغي نيز براي باشگاه در نظر گرفته ميشود.»

ساكت درخصوص تخصيص حدود يك ســوم از مبلغ اين پاداش به كيروش پاســخ روشــني نميدهد: «بايد به قــرارداد مراجعه كــرد. در حال حاضر به دليل اينكه قرارداد را در اختيار ندارم؛ نميتوانم جواب دقيقي بدهم ولي اگر در هيات رييســه مصوب شده باشد، قابل پرداخت است.»

او در مــورد تمديد قرارداد كيروش هم صحبــت ميكنــد: «كيروش تــا پايان جام جهاني قرارداد دارد. فدراســيون عالقه دارد قــرارداد كيروش را تمديــد كند كه اين امر بســتگي به مذاكــرات رييس فدراســيون و كيروش دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.