معلم فوتبال لقبی برای كی روش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از راهيابــي تيم ملي فوتبال ايــران به جام جهاني 2018 روســيه اكنون مليپوشان و كارلوس كيروش به كانون اصلي رسانههاي دنيا تبديل شدهاند. روزنامه اســتاندارد اتريش با تيتري با عنوان «شــاهكار كيروش با تيم ملي» نوشــت: «ايران حاال بعد از برزيل به جام جهاني ميرسد و آن هم با هدايت مردي كه او را «پدر موفقيت فوتبال پرتغال» ميدانند.

كيروش 64 ساله مقاومت خوبي برابر اقدامات فدراسيون فوتبال ايران داشت كه اغلب باعث شد همكاري دو طرف سســت و لرزان شود. در نهايت ادامه اين همكاري به ســود تيم ملي فوتبال ايران شــد و حــاال ايران براي پنجمين بار به جام جهاني فوتبال راه يافته است. زدن هشت گل و دريافت نكردن گل باعث شــد كــه تيم ملي فوتبــال ايران به قدرت قــاره تبديل شــود. معلم فوتبال يعنــي كارلوس كــيروش كه در موزامبيــك به دنيا آمده اســت، تاثير بااليي در اين روند داشته است. فوتبال دفاعي او در كنار نظم، باعث شــده ايران به اين سطح برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.