ايران- عراق در كربال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون بينالمللي فوتبال (فيفا) مدتها است كه برگزاري هر گونه بازي بينالمللــي در خــاك عــراق به خاطر جنــگ و ناامني را ممنوع كرده اســت اما به نظر ميرســد كــه عراقيها رفته رفته با چراغ سبز فيفا مواجه ميشوند. عبدالحسين عبطان، وزير ورزش عراق از برگزاري يك ديدار تداركاتي با تيم ملي فوتبال ايران در كربال خبر داد. او گفت: «همكاري وزارت ورزش عراق با همتاي ايراني خود بســيار زياد شده و به زودي قرار اســت كه تيم ملــي فوتبال ايران بــه كربال بيايد تا يك ديــدار تداركاتي را برگــزار كنيــم. بــرادران ايراني ما با درخواســتي كه به آنها دادهايم موافقت كردند و تنها اين مانده اســت كه زمان اين ديدار تداركاتي را تعيين كنيم.»

او در پايان صحبتهايش گفت: «با وزيــر ورزش و جوانان ايران و همچنين مســووالن كميتــه المپيك ايــران و روســاي فدراســيون فوتبال اين كشور نشستهاي را برگزار كردهايم تا بتوانيم اين بازي تداركاتي را به بهترين شــكل برگزار كنيم.» قرار است به زودي زمان برگزاري اين بازي تداركاتي مشــخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.