سالمي: كيروش دفاع كردن را هم به آزمون ياد داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران با كســب آماري درخشــان و بهعنــوان دومين تيم صعودكننده به جام جهاني روسيه راه پيدا كرد. حســن ســالمي مدرس كنفدراسيون فوتبال آسيا در اين باره ميگويــد: «متاســفانه خيليها فرق ميان ســبك و سيســتم را نميدانند. از روزي كه كــيروش به فوتبال آمد ســبك جديدي را به فوتبال ما آورد. ســبك دفاعي كه در ضدحمله به گل ميرســد. هميــن كه ما تــا امروز در بازيهاي مقدماتي دروازهمان بازنشده نشان از عملكرد خوب ساختار دفاعي است. سرمربي تيم ملي امروز به سردار آزمون ياد داده كه اگر در زمين حريف توپ از دســت ميرود بايــد بهعنوان اولين بازيكن در كار دفاعي شــركت كند.»

امــا حاال كــه تيم ملــي به جام جهاني صعــود كرده ايــن انتظار هم وجــود دارد كــه براي اوليــن مرتبه بتوانيم از مرحله گروهي صعود كنيم. سالمي ميگويد: «ما در اكثر دورههاي قبــل عادت داشــتيم كــه در دقيقه 09مجوز حضــور در جام جهاني را به دســت آوريم اما اين بار مقتدرانه اين افتخار را به دســت آورديم. ما بايد با تيمهاي بزرگ و صاحب سبك دنيا در خــارج از ايران بازي كنيم و همچنين آنها را به كشورمان دعوت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.