آراموف و كاسيموف، گزينههاي جانشيني بابايان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســاموئل بابايان، سرمربي تيم ملي ازبكســتان بعد از شكســت برابر ايران كه منتهي به كم شــدن شانس اين تيم براي صعود به جام جهاني شــد، تحت فشــار شديد رســانههاي كشورش قرار گرفته اســت. تيم ملي فوتبــال ايران دوشــنبه شب موفق شــد با نتيجه -2 صفر ازبكســتان را شكست دهد تا تيم آبــي پوش با قبول اين شكســت با 12 امتياز در رده ســوم جــدول رده بندي باقي بماند.

اين باخت باعث شــد تا رسانههاي ازبكستان به شدت به ســاموئل بابايان ســرمربي اين تيم حمله و نســبت به عملكــرد او انتقاد كنند. پيشكســوتان فوتبال ازبكستان هم نسبت به عملكرد اين تيم در برابر ايــران انتقاد كردند و ادامه كار با بابايان در دو هفته پاياني را به صالح ندانستند.

يكــي ديگــر از كارشناســان به عملكــرد ضعيف مربــي دروازهبانهاي تيم هــم پرداخته اســت و نتيجه كار ضعيــف او را عملكرد نه چندان مطلوب لوبانــوف در برابــر ايران عنــوان كرد. دروازهبانــي كه دو بار تســليم آزمون و طارمي شــد. رســانههاي ازبكستان با توجه به اين شكســت، اكنــون زمزمه حضــور گزينههايي از بيــن آبراموف يا حتي كاسيموف به جاي بابايان را عنوان كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.