راه‌ما‌‌دور‌شد،‌راه‌عربستان ‌یها‌دورتر‌

پرســپوليس روز 31 مــرداد ماه بايد از االهلي عربســتان ميزباني كند امــا در حالي كه تيم حريف شــهر ابوظبي پايتخت امــارات را بهعنوان ميزبان انتخــاب كرده پرســپوليس هنوز محل ميزبانياش را معرفي نكرده اســت. بعد از منتفي شــدن گزينه عمان و دوري از كشــورهاي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز گذشــته از شهر بيشــكك پايتخت كشور قرقيزســتان بهعنوان مهمترين گزينه ميزباني پرسپوليس براي بازي 31 مردادماه نامي به ميان آمد. در اين ميان پندار خمارلو و محمد تركاشوند دو تن از مسووالن باشگاه پرسپوليس ســاعت 15 ديروز راهي بيشكك شــدند تا بعد از بازديد از امكانات اين شــهر شــرايط را براي ميزباني تيم شان بسنجند. روز جمعه نمايندگان پرســپوليس به تهران برمي گردنــد و تا زمان اعالم گــزارش آنها نميتوان گفت اين گزينه قطعا نهايي ميشود اما فعال فقط درباره اين شهر ميتوان صحبت كرد و ساير گزينهها منتفي است.

در هميــن زمينه مديــر روابط عمومي باشــگاه پرســپوليس ميگويــد: «در حال حاضر تنها گزينه ما قرقيزســتان است و اگر شرايط مطلوب باشــد اين كشور در اولويت قــرار دارد. مواردي مثل قطــر كه درباره آن گمانهزني شــده بود، منتفي است و از ميان درخواستهاي ارسال شده، قرقيزستان اعالم آمادگي كرد.»

خمارلو توضيح ميدهد:«اين درخواست از طريق فدراســيون فوتبال ارسال شد و در اين ســفر مــواردي مانند، ورزشــگاه، محل تمرين، هتل، مسائل امنيتي مربوط به بازي و بليت فروشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضمن آنكه در صورت قطعي شــدن بازي در بيشــكك، احتماال براي سهولت رفت و آمد تيم، نســبت به در اختيار گرفتن پرواز چارتر تالش خواهيم كرد.»

هوايي شبیه تهران، رطوبت مناسب

در ميان كشــورهاي آسياي ميانه شايد قرقيزستان بيشترين فاصله را با تهران داشته باشد. قرقيزستان در شمال شرقي ايران قرار گرفته اســت اما با ازبكســتان، تاجيكستان، چين، قزاقســتان و چين مرز مشترك دارد و با ايران و تركمنســتان مرزي ندارد. گفته ميشــود دماي هواي بيشكك كه در شمال اين كشــور قرار گرفته شبيه به تهران است؛ قرقيزســتان كــه از ســال 1991 از اتحاد جماهير شوروي اســتقالل يافته حدود 5/5 ميليون نفــر جمعيت دارد. دماي هوا در اين كشور از منفي 40 درجه در زمستان مناطق شمالي تا مثبت 40 درجه در تابستان مناطق جنوبي و گرمسيري متغير است. بعد از ظهر روز گذشــته و حوالي ساعت 17 وقتي هواي تهران 33 درجه باالي صفر بود بيشكك تنها يك درجه از تهران خنكتر بود. البته مسابقه پرسپوليس االهلي ســاعت 8 شب روز 3 مرداد مــاه برگزار ميشــود و اميدواري اين

بدون شك شرايط فرهنگي قرقيزستان نسبت به تاجيكستان و تركمنستان تفاوت زيادي دارد و به ايران نزديك نيست اما حتما انتخاب بيشكك بهعنوان ميزبان ميتواند دردسر عربستانيها را براي رسيدن به اين شهر بيشتر كند. البته وقتي پرسپوليس بتواند شرايط پرواز چارتر به پايتخت قرقيزستان را مهيا كند بعيد است تيم متمول عربستاني نتواند

است كه اين مســابقه در دماي زير 30 درجه برگزار شود. همچنين در بحث رطوبت هم بايد شرايط اين شهر را سنجيد. عصر ديروز رطوبت بيشــكك 18 درصــد بود و به نظر نميرســد پرسپوليس نگران اين مساله باشد.

دلخوش به پرواز چارتر

بيشــكك نســبت به شــهرهاي دوشنبه و عشــقآباد كه بــه ترتيب مركز كشــورهاي تاجيكســتان و تركمنســتان هســتند فاصله بيشــتري تا تهــران دارد و طبيعتا زمان پرواز به اين شهر هم بيشــتر خواهد بود. اسفندماه ســال 89 وقتي تيم اميد بــراي برپايي اردوي تداركاتي به بيشكك رفت با پروازي 8 ساعته از طريق ارومچي چين به اين شهر رسيد و شايد اگر قرار به تكرار اين اتفاق باشــد پرسپوليس شــرايط خوبي قبل از بازي پيدا نكند. در واقع پرســپوليس با پرواز چارتر ميتواند نصف اين زمان را در پرواز باشد و اينطوري بيشكك اصال جاي دوري به نظر نخواهد رسيد.

يك ورزشگاه مهم و قديمي

قرقيزســتان كه تــا يك ماه ديگــر بايد مرحله اول رقابتهاي قهرماني زير 23 ســال آســيا در گروه ســوم را در بيشــكك ميزباني كند، در پايتخت خود يكي دو ورزشــگاه قابل استفاده دارد كه مهمترين ورزشگاه اختصاص به باشــگاه اسپارتاك بيشــكك دارد. ورزشگاه دولــن اومورزاكوف در مركز شــهر بيشــكك بــا گنجايــش 23 هــزار نفر در حــال حاضر استانداردترين ورزشــگاه پايتخت قرقيزستان قلمداد ميشود و پرســپوليس اگر بخواهد در ايــن نقطه ميزباني خود از حريف ســعودي را انجام بدهد قطعا به جزء اين ورزشــگاه گزينه ديگري روي ميز نخواهد داشــت. ورزشگاهي قديمي كه در سال 1941 ساخته شد و در دو مقطع مورد بازسازي قرار گرفت كه آخرين بار برمي گردد به سال 1983 و از آن روز تاكنون شــكل و فرمت خــود را حفظ كرده اســت. با توجه به اينكه فوتبال در قرقيزستان از اهميت چندانــي در ميان مردم اين كشــور برخوردار نيست، ســران قرقيزستان كمترين توجه را به ســاخت ورزشگاههاي جديد نشــان دادهاند از همين رو ورزشــگاه دولن اومورزاكوف بيشكك جزو قديميترين سازههاي ورزشي اين كشور محسوب ميشود كه همواره ميزبان بازيهاي بينالمللي در پايتخت قرقيزستان است.

دردسر بزرگ برای عربستانیها

چند روز قبل عليرضا امامي فر در مصاحبه با ايران ورزشــي به اين نكته اشــاره كرد كه پرســپوليس براي ميزباني شــهري را انتخاب كند كه االهلي در آن احساس غريبگي كرده و كمي از كشورهاي عربي فاصله بگيرد. از طرفي بحث مســافت هم مد نظر اين پيشكسوت بود و او گفت شــايد اگر االهلي براي بازي مسافت بيشــتري را طي كند به نفع پرسپوليس باشد. به نظر ميرسد انتخاب بيشكك هم در همين راستا باشد، شايد اگر پرسپوليس ميتوانست تا قزاقستان هم پيش ميرفت. بدون شك شرايط فرهنگي قرقيزســتان نســبت به تاجيكستان و تركمنســتان تفاوت زيــادي دارد و به ايران نزديك نيســت امــا حتما انتخاب بيشــكك بهعنوان ميزبان ميتواند دردســر عربستانيها را براي رســيدن به اين شهر بيشتر كند. البته وقتي پرسپوليس بتواند شرايط پرواز چارتر به پايتخت قرقيزستان را مهيا كند بعيد است تيم متمول عربســتاني نتواند. در واقع اگر االهلي بخواهد راهي قرقيزســتان شــود احتماال بايد از طريق دبي راهي بيشــكك شــود. شايد هم آنها بايد از دبي راهي تهران شــده و سپس به بيشكك بروند كه كارشــنان را سخت خواهد كرد. البته در صورتي كه عربســتانيها با پرواز چارتر هم به اين شــهر بروند حداقل 8 ساعت در راه خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.