دلخوري مديران پرسپوليس از سروش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سهشنبه شب و در شرايطي كه اخباری حاكي از بازگشت سروش رفيعي به شيراز و قوي شدن احتمال مذاكره او با پرسپوليس به گوش ميرسيد مشخص شد رفيعي با قطريها تمام كرده و بايد او را بازيكن الخور ناميد. اين اتفاق نه به صورت خبر رسمي پيوستن سروش به تيم قطري در خبرگزاريهاي داخلي و خارجي بلكه با پســت اينستاگرامي اين بازيكن كه از هواداران پرسپوليس به نوعي رخصت گفته و خداحافظي كرده بود مشخص شد.

اعتبار از دست رفته شماره 7

سروش رفيعي از پرسپوليس رفت و نميتوان به او ايراد گرفت. باالخره او حق داشــت درباره آيندهاش تصميم بگيرد و همانطور كه خودش گفته به فكر آيندهاش باشــد. مطمئنا هواداران پرسپوليس هم به خاطر زحماتي كه او طي نيمفصل گذشــته كشيد از اين بازيكن ممنونند و بعيد است كسي به خاطر جدايي از پرسپوليس سروش را نكوهش كند يــا خداي ناكرده در فضــاي مجازي او را مورد ناســزا قرار دهد. با اين حال از نظر برخي پرسپوليســيهاي دو آتشــه كاش پرسپوليس شــماره 7 اســطورهاي خود را به بازيكني كه مشخص نبود ميخواهد در پرسپوليس بماند و از همان ابتدا هم روي عقد قراردادي شش ماهه تاكيد داشت نميداد و سختگيري بيشتري در اين مورد ميشد. هر چند شنيده بوديم سروش يكي از پرسپوليسيهاي دوآتشه است اما حاال كه او فقط شش ماه در اين تيم بوده خيليها به اين فكر ميكنند كه كاش پيراهن شماره 7 بايگاني شده و به او داده نميشد.

چیزي حدود 3 میلیارد تومان

در حالي كه گفته ميشــد پيشــنهاد الخــور قطر به هافبــك تكنيكي پرســپوليس ابتدا 350 هزار دالر بوده و ســپس اين مبلغ باال رفته و به 600 هزار دالر (نزديك به 3/2 ميليارد تومان) رسيده است حاال مدير نقلوانتقاالت باشــگاه پرسپوليس مبلغ قرارداد سروش رفيعي را بيشتر اعالم ميكند. محمد تركاشــوند مدعي است ســروش رفيعي با قرارداد 800 هزار دالري راهي تيم الخور قطر شده. اين ادعا در حالي از سوي تركاشوند مطرح شده كه رسانههاي قطري مبلغ قرارداد رفيعي را 600 هزار دالر اعالم كردند. مسوول نقلوانتقاالت باشگاه پرســپوليس حتي مدعي شده رفيعي قول داده بود با علياكبر طاهري ديداري داشــته باشــد اما زير قولش زد و بدون مذاكره با ما راهي تيم قطري شــد. در واقع اگر رقم اعالم شــده از سوي تركاشــوند درست باشد سروش با قراردادي حدودا سه ميليارد توماني راهي الخور شده در حالي كه شايد اگر در پرســپوليس ميماند رقمي حدود يك تا 1/2 ميليارد تومان ميتوانست قرارداد ببندد و شايد در نهايت نميتوانست كل اين مبلغ را از باشگاه بگيرد.

پرسپولیس نگران نیست

واقعيت اين اســت كه جدايي ســروش رفيعي با وجود كيفيت بااليي كه اين بازيكن داشــت نميتواند برانكو و پرســپوليس را نگران كند. در واقع آنقدري كه هياهو و سر و صدا پيرامون سروش رفيعي وجود داشت او به كار پرسپوليس نيامد. هر چند نميتوان منكر كيفيت باالي او شــد و زحماتش در پرسپوليس را ناديده گرفت اما چند بازي درخشــان از او با پيراهن شــماره 7 قرمزها به خاطر داريد؟ ســروش رفيعي زمســتان گذشته به پرســپوليس آمد و به خاطر اعتماد و اعتقاد عجيب و غريب برانكو به او در همان هفته اول حضورش در پرسپوليس به تركيب اصلي رسيد و فيكس ماند. سروش هيچ گاه روي نيمكت پرسپوليس ننشست اما در تمام بازيهايي كه فيكس بود هم كيفيت واقعي خود را نشــان نداد. رفيعي در دو سه مسابقه از جمله بازي با تراكتورسازي و ديدار رفت و برگشت مقابل الوحده امارات در حد ستارهها كار كرد و در ساير مسابقات بيشتر نمايشي متوسط و حتي در برخي ديدارها از جمله بازي رفت با لخويا جزو مهرههاي ضعيف تيمش بود.

جايش چگونه پر ميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.