پرسپولیس‌مدرك‌بدهد‌قرارداد‌منشا‌ثبت‌م ‌يشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرســپوليس تنها باشگاهي بــود كه تــا قبل از سهشــنبه شــب هيچگونه اطالع رســاني درباره شرايط پروندههــاي بازيكنان و مربيان خارجي كــه در فيفــا دارند به كميتــه تعيين وضعيت بازيكنــان و مربيان ارائه نكرده و حتــي نمايندهاي را هم به اين كميته نفرستاده بود اما سهشنبه شب نشست مشــتركي بين روزبه وثــوق احمدي، مسوول كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فدراسيون فوتبال، با علياكبر طاهري، سرپرست باشگاه پرسپوليس و جمشيدي، معاون حقوقي باشگاه برگزار شــد. در اين نشســت كه صورتجلسه رســمي هم شــد، مســووالن باشگاه پرســپوليس اعــالم كردنــد 4 پرونده بالتكليف و مفتوحي كه در فيفا داشتند را از طريق تســويه حســاب با شاكيان مختومه كردهاند و چهارشــنبه (ديروز) هم مســتندات آن را به كميته تعيين وضعيت فيفا ارائه ميدهند. پروندههاي تادئو، گابريل، سپانوويچ و دسوزا جز اين پروندهها بوده است.

روزبه وثوق احمــدي ضمن تاييد اين خبر گفت: «از امروز(چهارشــنبه) تا 15 شــهريور اگر مســووالن باشگاه پرســپوليس مســتندات مربــوط به 4 پرونده را ارائه دهند مشكلي براي ثبت قــرارداد بازيكنان و مربيــان جديد از جمله منشا نخواهند داشت.»

رييــس كميتــه تعييــن وضعيت بازيكنــان دربــاره ســاير پروندههاي پرسپوليس در مجامع بينالمللي گفت: «پروندههــاي ديگر در حال رســيدگي اســت و منجر بــه راي قطعي نشــده است. تا زماني هم كه راي قطعي صادر نشود، مشكلي براي پرسپوليس و ديگر باشگاهها پيش نميآيد.»

«اگر بعد از چند هفته پروندههاي ايــن باشــگاه در دادگاه عالي ورزش به يكبــاره منجر به راي قطعي شــود آن موقع وضعيت پرسپوليس چه ميشود؟ » وثوق احمدي ميگويد: «هيات رييسه مصوب كرده اســت كــه حكم منجر به راي قطعــي در زمان نقــل و انتقاالت نباشــد. مطمئنا اگر دادگاه عالي ورزش هــم راي صادر كند، پرســپوليس وقت دارد كه آن را اجرا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.