مهدويكيا: اميدوارم طلسم دور دوم هم شكسته شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي مهدويكيا درباره صعود تيم ملي به جام جهاني ميگويد: «به اعتقاد من بهتر است بحثهاي حاشيهاي را كم كنيم و بيشــتر به متن ماجرا بپردازيم. در حال حاضر همــه از صعود تيم ملي به جام جهاني خوشحال هستند. اگر هم كسي در اين ميان از صعود تيم ملي به جام جهاني خوشحال نباشد قاعدتا عرق ملي ندارد. از االن ما نبايد به اين مسائل حاشــيهاي فكر كنيم بلكــه بايد طوري برنامهريزي كنيم كه تيم ملي فوتبال ما به دور دوم برســد. پيش از اين تيم ملي طلسم شده بود و فقط يك دوره در ميان به جــام جهاني صعود ميكــرد اما اين طلســم با هنرنمايي كارلوس كیروش و بازيكنان تيم ملي شكست و ما توانستيم بــراي دومين بار پياپي بــه جام جهاني برسيم. اميدوارم اين طلسم هم شكسته شود و تيم ملي بتواند از گروهش به دور بعد اين رقابتها صعود كند.»

مهدويكيــا درباره كــیروش هم اينگونــه نظر ميدهــد: «كیروش يكي از بهترين مربيان خارجي اســت كه به فوتبال ايران آمده اســت. او در طي اين سالها نتايج بســيار خوبي براي فوتبال ايران به دســت آورده و شناخت خوبي هم از بازيكنان ايراني و تيم ملي فوتبال ايــران دارد، بنابراين بايد بماند و كارش را در جام جهاني ادامه دهد تا انشــاءا... طلسم صعود نكردنمان را بشكنيم و به دور بعد راه پيدا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.