درخشان: بازي دفاعي در جام جهاني جواب نمیدهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميد درخشــان درباره صعود تيم ملي به جام جهانــي گفت: «كار بزرگــي كرديم. براي نخســتين بار بود كه توانســتيم دومين صعود متوالي را به اين مسابقات رقم بزنيم. هشت بازي بدون گل خورده و اختالف هفت امتيازي با تيم دوم كه تيمي همچون كرهجنوبي اســت، ارزش كار ما را نشــان ميدهد. نبايد خودمان را دست كم بگيريم. ما يك ســال فرصــت داريم تا اين تيم را آماده تقابل بــا بهترينهاي دنيا كنيم.» كاپيتان سابق تيم ملي و پرسپوليس درباره مهيا شدن تيم ملي براي حضور پر قدرت در روسيه هم گفت: «بايد كارهاي مختلفي صورت بگيرد. اردوهــاي خوب داخلي و خارجي بايد براي تيم ملي تدارك ديده شود تا آمادگي بازيكنان حفظ شــود اما مهمترين عامل براي ارزيابي خودمان تقابل با تيمهاي كالس باالي جهان اســت. بايد در يك سال پيش رو با تيمهاي مطرح دنيا بازي كنيم تا بتوانيم توانمان را محك بزنيم و بدانيم كه اندازهمان چگونه اســت. قطعــا اين بازيها باعث ميشــود كه تجربيات بازيكنان باال برود و مشكالتي مانند كمتجربگي كه در دورههاي قبل به چشم ميخورد، ديگر براي شاگردان كارلوس كیروش پيش نيايد.» درخشان همچنين گفت: «اگر بخواهيم مانند بازيهاي اين مرحله مقابل تيمهاي بزرگ، بســته بازي كنيــم به راحتي شكســت خواهيم خورد و فرصت صعود به دور بعد را از دســت ميدهيم. جــام جهاني محل اجتماع تيمهاي ملي ســطح باالي جهان است بنابرايــن با يك بازي دفاعي نميتوان موفق بود چون تيمهاي حريف هميشه تاكتيكهايي براي عبور از دفاع بسته خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.