بيرانوند جايي نميرود؛ اروپا بماند براي فصل بعد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضــا بيرانونــد دروازهبــان پرســپوليس بعد از جلســه با مسووالن اين باشــگاه به توافقات الزم براي نحوه دريافــت مطالبات فصل گذشــته خود رسيده است. در جريان اين ديدار بحث خــروج بيرانوند ازفهرســت فصل آينده اين باشــگاه نيز مــورد بحث قرار گرفت كه كامال منتفي شــد. مديران باشگاه با توجه به درخواســت برانكــو ايوانكوويچ حاضر نيستند بيرانوند را از دست بدهند. گويا ســنگربان تيم ملي نيز ميخواهد بحــث انتقالش به ليگهــاي اروپايي را به فصل آينده موكــول كند تا در فصل منتهي به جام جهاني در جمع شاگردان برانكو ايوانكوويچ باقــي بماند. پيش از اين و با مطرح شدن گزينههاي خارجي براي بيرانونــد او و وكيلش براي گرفتن رضايتنامه تالش كردنــد. در اين ميان پرســپوليس هــم به صورت مــوازي با دروازهبانهايــي مثل رشــيد مظاهري مذاكراتــي مقدماتــي انجــام داده بود اما حــاال كه بيرانوند در جمع ســرخها ماندني شــده مذاكره بــا ديگر گزينهها منتفــي خواهد شــد و كادر دروازهباني پرسپوليس با حضور بيرانوند، رادوشوويچ و درويشوند تغييري نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.