مذاكره با بشار رسن جدي شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجــود اينكــه پرســپوليس در دفاع چپ شــايان مصلح را جذب كرده و حســين ماهيني و محسن ربيع خواه هم قابليت بازي در اين پســت را دارند و از طرفي هنوز جدايي آرام طبع قطعي نشده اما به دنبال بشار رسن مدافع چپ پاي عراقي است.

در شــرايطي كه اين بازيكن عراقي همــراه با تيم ملي كشــورش در تهران است مسووالن باشگاه پرسپوليس براي جذب رسن با او و مدير برنامههايش وارد مذاكره شــدهاند و مذاكــرات خوبي هم انجام شده است. رســن 21 ساله است و ميتواند ســهميه آسيايي پرسپوليس باشــد و فهرســت بزرگســال را هم پر نخواهد كرد. او در بازي عصر سهشــنبه تيــم ملي كشــورش در تهــران مقابل ژاپن كه در ورزشــگاه دستگردي برگزار شــد از دقيقه 77 به جاي مهدي كميل وارد زمين شد. بشــار رسن سابقه بازي در تمام تيمهــاي ملي رده پايه عراق را هم دارد و از ســه سال قبل تا كنون ده بازي ملي انجام داده اســت. او هم مثل ناطق عضو تيم نيروي هوايي عراق است و امسال در بازيهاي اي اف سي كاپ به ميدان رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.