نريمان‌جهان‌م ‌يماند‌يا‌شجاعیان‌م ‌يآيد؟‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از قطعي شــدن جدايي سروش رفيعي از پرســپوليس حاال شرايط براي سامان نريمان جهان هم تغيير كرده است و گفته ميشود برانكو ايوانكوويچ سرمربي پرســپوليس نظر نهايــي را در خصوص سامان نريمان جهان ميدهد. گفته شده مســووالن پرســپوليس منتظــر تصميم سرمربي اين تيم هستند تا تكليف ماندن يا رفتن نريمان جهان را مشــخص كنند چرا كه سرمربي پرسپوليس نريمان جهان را آخرين گزينه خود در فهرســت خروج قرار داده است. اگر پرسپوليسيها بتوانند گزينه بهتري پيدا كنند رضايتنامه نريمان جهان را صادر خواهنــد كرد. به هر حال قرار است شنبه هفته آينده درباره هافبك پرسپوليسيها نتيجه نهايي اعالم شود.

از طرفــي ديگر داريوش شــجاعيان هافبك گســترش فوالد هم به دنبال اين است تا ظرف چند روز آينده رضايتنامهاش را از باشــگاه گســترش دريافــت كند و راهي پرسپوليس شــود. مسووالن باشگاه پرســپوليس بــه داريوش شــجاعيان و مديربرنامههايش گفتهاند اين بازيكن را با رضايتنامه ميخواهند. شجاعيان دو فصل ديگر با باشگاه گسترش فوالد قرارداد دارد و اين باشــگاه شرايط سختي را پيشروي باشگاههاي خواهان اين بازيكن براي صدور رضايتنامه قرار داده است. با توجه به اين موضوع شجاعيان به دنبال اين است كه به صورت توافقي از باشگاهش جدا شده و با رضايتنامه تيم جديد خود را انتخاب كند. اين در حالي است كه فهرست بزرگساالن پرسپوليس پر است و اگر شجاعيان به اين تيم بپيوندد يا نريمان جهان ماندني شود آن وقت يك ســرخپوش بايد از اين تيم كنار گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.