تمرين اول پرسپوليس؛ 10 بازيكن و يك مربی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرينات پرســپوليس از يكشــنبه آينده آغاز خواهد شــد اما بعيد اســت تعداد بازيكنان حاضــر درتمرين اول به 15 نفر برسد.

فــرض ميگيريــم چهــار بازيكن جديد پرســپوليس يعني منشــا، خليل زاده، نعمتــي و مصلــح حتمــا در اين تمرين حاضر شــوند. از طرفي ميتوان احتمال داد از جمع بازيكنان فصل قبل درويشوند، علــوان زاده (اگر تا آن روز درفهرســت بماند)، مســلمان، محرمي، عليپور و احمــدزاده هم احتماال در اين تمرين حاضر ميشوند اما از آنجايي كه تكليف بقيه نفرات مثل مازادها، جوانها و تمديــد نكردهها مشــخص نيســت و مليپوشان هم بيشتر استراحت خواهند كرد تصور ميشــود تمرين اول نهايتا با همين ده بازيكن يا يكي دو نفر بيشــتر برگزار خواهد شــد. از طرفــي با توجه بــه اينكه مربيان كروات پرســپوليس و شايد رادوشــوويچ هم از روز 30 خرداد در تمريــن حاضر باشــند پيــش بيني ميشــود دو روز اول تمرينــات كامــال سوت و كور باشــد و با يك مربي(كريم باقري) و ده دوازده بازيكن برگزار شــود. نكته مهم البته اين است كه وقتي ماركو اســتيلينوويچ مربي بدنســاز كروات در تهران نباشد تمرينات دو روز اول به چه روالي خواهد گذشــت و دقيقا چه كاري انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.