شماره 17 براي طارمي جادويي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســه ســال پيش همين موقع، كمتر طرفدار فوتبالــي در ايران مهدي طارمي را ميشناخت. بازيكن ناشناختهاي كه در يكي از دو گروه ليگ يك، آقاي گل شــده بود و گفته ميشد قرار است به پرسپوليس برود. اين سه سال، براي طارمي سرنوشتسازترين ســالهاي عمر او بود. بازيكني كه با شماره 71، تبديل به بهترين بازيكن پرســپوليس شد و با شماره 9، دو فصل پياپي آقاي گلي ليگ برتر را به دست آورد. زماني كه طارمي با شــماره 17 در پرسپوليس بازي ميكرد، به همراه همبازيانش به ديدار سيدحســن خميني رفت. با توجه به درخشــش طارمي در آن مقطع، باشگاه تصميم گرفت پيراهن او را بــه نــوه امام اهدا كنــد. طارمي حاال درخشــش در تيم ملي را با شماره 17 آغاز كــرده و در ديدار ديروز با حســن روحاني رييس جمهور كشــور، مسووالن فدراسيون تصميم گرفتند پيراهن او را بهعنوان گلزن هر ســه بازي آخــر تيم ملي، بــه روحاني بدهند. شــماره 71، بــراي طارمي عددي جادويي است. عددي كه او را از انتهاي دره گمنامي، به اهداي پيراهن به سيدحســن خميني و حســن روحاني رييس جمهوری رساند. طارمي با اين شماره در پرسپوليس، بهترين شد و حاال همين شماره در تيم ملي براي او جادو ميكند. شــايد اگر روزي او را در اروپا هم ببينيم، كارش با همين پيراهن آغاز شــود و اين بار، با فرد جديدي عكس يادگاري بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.