حاج رضايي:01 ميليون دالر براي تيم ملي هزينه شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

امير حــاج رضايي دربــاره صعود تيم ملي به جام جهاني روســيه گفــت: «ما با اقتدار و با ركوردهايي به جام جهاني صعود كرديم كه بي سابقه است. بايد بگويم ايران استحقاق به ثمر رساندن گلهاي بيشتري مقابل ازبكستان داشت. ازبكستان يك تيم سرسخت و با انگيزه بود چرا كه نياز جدي به ســه امتياز اين مســابقه داشــت. حتي «بابايان» ســرمربي ازبكســتان در تاشكند كارهاي روحي و رواني زيادي براي تيمش انجام داده بود ولي در هر صورت ايران برنده شد و حتي ميتوانستيم بيشتر از دو گل به حريف بزنيم.»

وي افزود:«حاال ســوال اين اســت كه از ايــن به بعد بايد چــه كار كنيم. آيا بايد مثل چهار دوره قبــل صرفا در جام جهاني حضور داشته باشيم و سه بازي انجام بدهيم و برگرديم؟ آيا ســقف انتظارمان فقط بايد رفتن بــه جام جهاني باشــد؟ هرچند قرار نيســت يك روزه به تمام كمبودها اشــاره كنيم ولي فيفا بعد از صعود هر تيم به جام جهاني، 10 ميليون دالر جايزه ميدهد. اين پــول را بايد براي آمادهســازي تيم هزينه كنيم. مــا هم زمان داريم، هــم پول و هم نيروي با اســتعداد فوتبالــي. اگر نگاهي به نيمكت تيم ملي بيندازيد متوجه ميشويد كه چقدر فوتبال ايران غني است و كیروش هم نقش ويژهاي در اين كار داشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.