درآمدزايي از مازادها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه پرســپوليس قصــد دارد در مذاكره با ساير باشــگاههاي ليگ بازيكنان مازاد خود را با شــرايط مناسب بفروشد. از بيــن بازيكناني كه نام آنها براي فهرســت مازاد به گوش رسيده، شهاب كرمي، سامان نريمان جهان و رضا كرمالچعب مشــتري دارنــد و دو بازيكــن ديگر نيــز در انتظار پيشــنهادهاي مناســب براي جابه جايي هســتند. پرســپوليس براي ثبت قرارداد بازيكنان جديد، نياز دارد 5 جاي جديد در فهرست خود باز كند كه اين كار را با تعامل با اين بازيكنــان انجام خواهد داد. به گفته مديران اين باشگاه آنها در توافق با بازيكنان فهرســت فروش، نهايت همــكاري را براي تامين منافع باشگاه خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.