افزايش بودجه براي جذب مربي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلــي عربســتان بودجه خود را براي انتخــاب يك مربي بزرگ و سرشناس در تابستان افزايش داده است. به نقل از الشرق االوسط، االهلي عربستان حريف پرســپوليس در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا قصــد دارد كه در تابســتان، كريســتين گروس، سرمربي سرشناس خود را از كار بركنار كند و براي حضــور قدرتمندانه در فصل بعد، به ويژه در ليگ قهرمانان آسيا با يك مربي بزرگ قرارداد امضا كند. روزنامه الشرق االوسط عربستان نوشت كه باشگاه االهلي بودجه خود را براي جذب يــك مربي بزرگ در تابســتان افزايش داده است و ميخواهد جانشيني بزرگ براي گروس انتخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.