علوانزاده: برانكو تعارف ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

احســان علوانزاده در واكنش به اين شــايعه كه او با توجه به پر شدن فهرست بازيكنان بزرگسال پرســپوليس احتماال از ايــن تيم جدا خواهد شــد، گفت: «در اين مورد هيچكدام از مســووالن پرسپوليس يا آقاي برانكو بــا من صحبتي انجام ندادهاند. من دو ســال ديگر با پرســپوليس قرارداد دارم، با اين حال تابع تصميم اين باشــگاه هســتم.» هافبــك جوان پرســپوليس كه امســال در فهرست بزرگســال قرار گرفته ادامــه داد: «اگــر برانكو مرا نميخواســت همــان اول نامم را در فهرســت مازاد قرار ميداد. به هر حال او سرمربي تيم است و با كسي تعارف ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.