آرام طبع: تكليفم مشخص نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمدامين آرامطبع در خصوص اينكه نامش در فهرســت مازاد برانكو براي فصل بعد قرار گرفته اســت، گفت: «هنوز تكليف من براي فصل آينده مشــخص نيســت به همين دليل دوســت ندارم قبــل از اينكه شــرايطم به صورت كامل مشــخص شود، مصاحبه كنم.»مدافع چپ فصل گذشــته پرســپوليس ادامــه داد: «به هيــچ عنوان دوست ندارم بين من و باشگاه پرسپوليس سوءتفاهمي ايجاد شود و بهتر است كه قبل از مشخص نشدن وضعيتم، صحبت نكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.