پيشنهاد نجومي به هافبك االتحاد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلي عربســتان به منظور تقويت خــط مياني تيم خــود به هافبك 23 ساله االتحاد پيشــنهادي نجومي داد. روزنامــه عين اليــوم عربســتان خبر داد مسووالن باشگاه االهلي منتظر پاسخ معتز تمبكتي، بازيكن االتحاد هســتند، چرا كه وليد معاذ، يكي از مســووالن باشــگاه 9 ميليون ريال به او پيشــنهاد داده است تا قراردادي 3 ســاله را با اين تيم ببندد. اين بازيكن 23 ســاله قراردادش با االتحاد به پايان رسيده و بازيكن آزاد به شمار ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.