عمر السومه در كويت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهاجم ســوري االهلي عربستان براي درمــان مصدوميتش راهي كشــور كويت شــد. روزنامه النادي عربســتان خبر داد: عمر الســومه، بهترين گلزن و بازيكن تيم بــراي انجام دوران درمانــش يكي از مراكز تخصصي كشــور كويت را انتخــاب كرده اســت. االهلي ميخواهد تمــام بازيكنانش براي رقابتهاي پيش رو آماده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.